Kalendarz Wyborczy 2006

Kalendarz stanowi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 11 września 2006 r. (Dz.U. nr 162, poz. 1149)


Kalendarz obejmuje czynności wyborcze, które należy wykonać:do 23 września


1) podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
2) zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych


do 28 września


powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych


do 13 pazdziernika do godz. 24


zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborców do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy


do 18 pazdziernika do godz. 24


1) przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
2) zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,
3) zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


do 20 pazdziernika


przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą


do 22 pazdziernika


1) powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
2) przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jednš listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonujšcego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
3) podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 28 pazdziernika


rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat


od 28 pazdziernika


nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia


do 29 pazdziernika


sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy


10 listopada o godz. 24


zakończenie kampanii wyborczej


11 listopada


przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców


12 listopada, godz. 6-20


głosowanie